Wspomaganie i profilaktyka


Wspomaganie

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

W szczególności w zakresie:

 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
 • realizacji podstaw programowych,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje w szczególności:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb dzieci oraz indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania przedszkola, szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Szczegółowy zakres wspomagania jest realizowany po zdiagnozowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki swoich realnych potrzeb.

 

Profilaktyka

Działania profilaktyczne wspierają wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Profilaktyka obejmuje w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
 • planowanie i realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • współpracę w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego,
 • udzielanie nauczycielom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; w tym działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
 • edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego,
 • wsparcie merytoryczne nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.

Zadania profilaktyczne realizowane są w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.