Procedura wydawania opinii

Procedura wydawania opinii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 1. Wydanie opinii jest efektem przeprowadzonej diagnozy.
 2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 3. Po zakończeniu procesu diagnozy rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń może wnioskować na piśmie o wydanie opinii. Druki wniosków o wydanie opinii udostępniane są w sekretariacie Poradni lub można je pobrać ze strony internetowej Poradni.
 4. Opinie wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni, rodzic przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletnie uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia. Jeśli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego niemożliwe jest wydanie opinii w wyżej wymienionych terminach, wydaje się ją w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia stosownego zaświadczenia przez wnioskodawcę.
 6. Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskodawca dołącza do niego posiadaną dokumentację,  w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki czy też pełnoletniego ucznia – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W przypadku, gdy niezbędne jest uzyskanie informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej, informując o tym fakcie wnioskodawcę.
 8. Opinia Poradni zawiera:
  • oznaczenie Poradni wydającej opinię,
  • numer opinii,
  • datę wydania opinii,
  • podstawę prawną wydania opinii,
  • imię i nazwisko dziecka/ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko, uczeń albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
  • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
  • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem,
  • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
  • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
  • podpis dyrektora Poradni.
 9. Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia Poradnia wydaje również informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Informację wydaje się w razie konieczności przedłożenia wyników badań przeprowadzonych w Poradni innym specjalistom, w tym lekarzom różnego typu oraz instytucjom, w tym działającym na rzecz dziecka i jego rodziny (PCPR, zespoły ds. orzekania o st. niepełnosprawności, GOPS, Sąd – Wydział III rodzinny i nieletnich).
 10. Opinię wnioskodawca otrzymuje w jednym egzemplarzu. Dokument wydaje się w sekretariacie Poradni – wnioskodawca potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem na drugim egzemplarzu, który pozostaje w dokumentacji Poradni. Na wniosek wnioskodawcy opinia może być także przesłana listem na adres wskazany we wniosku.
 11. Zgodnie z pisemnym wskazaniem wnioskodawcy Poradnia może przekazać kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
 12. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z prośbą o wydanie kopii opinii.