Historia naszej placówki…

Początki działalności…

Placówka istnieje od 1 stycznia 1988 r., została powołana decyzją Kuratorium Oświaty  i Wychowania w Bielsku – Białej: Decyzja z dnia 19 IX 1987 Nr OW.0138a/19/87/Org.  w sprawie działalności Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Węgierskiej Górce  z tymczasową siedzibą w Cięcinie w Szkole Podstawowej Nr 1.

W oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dn. 14.06.1973 r. /Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. Nr 11 z 1973 r. poz. 89/ z dniem 1 stycznia 1988 r. rozpoczęła swoją działalność diagnostyczno – terapeutyczną Poradnia Wychowawczo – Zawodowa. Zasięg terytorialny obejmował przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe gmin Milówki, Rajczy, Ujsoł oraz Węgierskiej Górki. Dyrektorem Poradni została pani mgr Grażyna Budny. Placówka ta była jedną z nielicznych Poradni w kraju utworzonych na terenie wiejskim. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa znajdowała się na drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cięcinie. Zajmowała jedną salę lekcyjną, która była przedzielona cienką płytą drewnianą na gabinet dyrektora i zarazem sekretariat, dwa gabinety diagnostyczno – terapeutyczne i poczekalnię. Gdy brakowało pomieszczeń do przeprowadzania diagnozy, terapii, czy rozmowy z rodzicami, pracownice Poradni korzystały z niewielkiego pomieszczenia na terenie szkoły. Poradnia korzystała też ze szkolnego telefonu i maszyny do pisania. W Poradni pracowało wówczas 5 osób na stanowiskach pedagogicznych: 1 psycholog (p. dyrektor), 3 pedagogów (w tym 2 osoby pracowały w wymiarze ½ etatu) i referent. Do 1 września 1988 r. w Poradni nie prowadzono diagnoz logopedycznych, ponieważ nie było osoby z odpowiednim przygotowaniem pozwalającym podjąć pracę na stanowisku logopedy. Od 1 września 1988 r. zwiększyła się liczba pracowników o jeden etat psychologa, jeden etat pedagoga i ½ etatu logopedy.

Z pomocy placówki mogły korzystać dzieci od urodzenia do zakończenia edukacji szkolnej, w tym młodzież ucząca się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Milówce, Technikum Odlewniczym w Węgierskiej Górce, Technikum Rolniczym  w Milówce oraz Zasadniczych Szkołach Zawodowych z terenu objętego działalnością Poradni, a także rodzice i nauczyciele.  Korzystanie z usług placówki było dobrowolne  i nieodpłatne, tak jest do chwili obecnej.

Zmiana siedziby…

W pierwszych dniach grudnia 1988 r. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce. Poradnia posiadała tam gabinet dyrektora, sekretariat oraz trzy gabinety diagnostyczno – terapeutyczne. Z korytarza  i łazienki korzystali pracownicy Poradni, jej klienci, jak również pracownicy i klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce.

Dojazd do tej miejscowości z oddalonych wsi był dla klientów Poradni łatwiejszy niż  do Cięciny, w wyniku czego zgłaszało się coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Znacznie poprawiły się także warunki pracy. Poradnia wyposażona została w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia diagnostyczne.

Słabą stroną Poradni Wychowawczo – Zawodowej było usytuowanie jej na drugim piętrze w budynku bez windy, co uniemożliwiało dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo dostęp do korzystania z usług tejże placówki. Wówczas specjalistki Poradni przeprowadzały diagnozy w domach rodzinnych dzieci i młodzieży, bądź w placówkach,  do których uczęszczali. Osoby niepełnosprawne ruchowo nie mogły korzystać z żadnej formy terapii świadczonej przez Poradnię.

Z czasem liczba gabinetów się zmniejszyła o dwa gabinety diagnostyczno – terapeutyczne. Zdarzało się, że brakowało pomieszczeń do realizacji zadań statutowych. Wówczas zadania te były prowadzone w niewielkim pomieszczeniu biura Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), które znajdowało się w suterenach budynku. Na wniosek pani Dyrektor, Poradnia otrzymała od Urzędu Gminy salę konferencyjną przylegająca do pomieszczeń Poradni. Pracownice szafami przedzieliły ją na trzy gabinety diagnostyczno – terapeutyczne. W wydzielonym holu znajdowało się pomieszczenie socjalne i archiwum mieszczące się w ustawionych tam szafach. Dzięki ofiarności pozyskanych przez pracownice Poradni sponsorów: Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu, Zakłady Browar w Żywcu, ściany zostały wykonane z płyt gipsowych. Były cienkie i często z sąsiedniego gabinetu dochodziły głosy innych osób.

Zmiana nazwy…

Decyzją nr KO – 0138a/27/93 Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej, z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie reorganizacji i zmiany nazwy poradni wychowawczo – zawodowych województwa bielskiego oraz na podstawie § 16 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 lipca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych /Dz.U ust. nr 67 poz. 322/ postanowiono, że z dniem 1 września 1993 roku reorganizuje się  i zmienia nazwy funkcjonujących na terenie województwa bielskiego poradni wychowawczo – zawodowych. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa otrzymała nazwę w brzmieniu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 34 – 350 Węgierska Górka i zobowiązano Radę Pedagogiczną Poradni do opracowania statutu w terminie 30 dni od dnia przekształcenia.  Ze statutu wiadomo, że nazwa Poradni brzmiała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Węgierskiej Górce. W tym czasie Poradnia liczyła już 9 pracowników, w tym  6 pedagogicznych.

Nowy dyrektor…

Z dniem 31 XII 2006 r. pani dyrektor Grażyna Budny – Ziemba odeszła na zasłużoną emeryturę. Stąd też 1 I 2007 r. do 30 VI 2007 r. Zarząd Powiatu w Żywcu powierzył pani psycholog mgr Dorocie Omyła pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgierskiej Górce. Natomiast od 1 VII 2007 r. zgodnie z Uchwałą  Nr 143/07/III, z dnia 27 VI 2007 r. w wyniku konkursu powierzono pani mgr Dorocie Omyła stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgierskiej Górce.  W kwietniu 2021 r. po czwartym już konkursie na stanowisko dyrektora poradni, Pani Dorota Omyła niezmiennie prowadzi Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Milówce.

Rozszerzenie działalności…

26 XI 2013 r. pani Dyrektor wystąpiła z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Katowicach o wskazanie Poradni, jako placówki, w której działać będzie zespół orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie    o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem. Podstawą wniosku była Uchwała Nr XXXIII/318/2013 Rady Powiatu w Żywcu, z dnia 25 listopada 2013 r. oraz Uchwała Nr 3/2013 – 2014, z dnia 09.09.2013 r. Rady Pedagogicznej PPP w Węgierskiej Górce pozytywnie opiniujące podjęcie działań w zakresie rozszerzenia oferty placówki. Poradnia posiadała w swoich zasobach odpowiednio wykształconą kadrę specjalistów oraz bazę diagnostyczno – terapeutyczną niezbędną do wykonywania nowych zadań.

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty OP-DO.110.7.33.2013, dnia z 23 grudnia 2013 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43, została wskazana jako placówka, w której działać będzie z dniem 1 stycznia 2014 r. zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Wraz z coraz większym zapotrzebowaniem środowiska lokalnego, Poradnia poszerzała swoją ofertę diagnostyczno – terapeutyczną. Jednak nadal baza lokalowa Poradni stanowiła słabą jej stronę. Pani Dyrektor podjęła starania zmierzające do zmiany siedziby  z uwzględnieniem dostosowania architektonicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejna zmiana nazwy i siedziby…

Uchwałą Nr XL/374/2014 Rady Powiatu w Żywcu, z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby placówki – „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górce” oraz przyjęcia zmian statutu placówki, Rada Powiatu w Żywcu uchwaliła, że z dniem 1 X 2014 r. zmienia się nazwa placówki na „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Milówce” oraz zmienia się siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dotychczasowej: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43 na nową: 34-360 Milówka,   ul. Dworcowa 17. Na podstawie Uchwały Nr 6/2013 – 2014 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgierskiej Górce, z dnia 25 sierpnia 2014 r. uchwalono Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, z datą obowiązywania od  1 października 2014 r.

Od tej pory siedziba Poradni mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce, przy ul. Dworcowej 17 i zajmuje powierzchnię 171 m2 na parterze szkoły. Placówka posiada 5 gabinetów, w tym: 2 gabinety psychologiczne, 1 pedagogiczny, 2 logopedyczne, gabinet dyrektora, sekretariat, salę konferencyjną, pokój socjalny, archiwum, przestronny holl, łazienkę dla personelu oraz łazienkę dla klientów i osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach.

Nasze działania…

Od początku działalności Poradni, tj. od dnia 1 I 1988 r. do chwili obecnej wraz  z zwiększającym się zapotrzebowaniem środowiska lokalnego, zwiększała się liczba pracowników. Aktualnie w placówce zatrudnionych jest 11 pracowników, w tym psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, którzy posiadają uprawnienia do pracy diagnostyczno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze wszystkimi niepełnosprawnościami.

Poradnia udziela pomocy diagnostycznej: diagnozy psychologicznej, pedagogicznej  i logopedycznej. Udziela też pomocy postdiagnostycznej – prowadzona jest terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia Biofeedback, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), terapia czytania i wiele innych. Psychologowie Poradni włączają się  w działalność z zakresu interwencji kryzysowej. Na terenie przedszkoli specjaliści przeprowadzają badania przesiewowe: psychologiczne, logopedyczne, ryzyka dysleksji rozwojowej.

Wykonywane są przesiewowe diagnozy słuchu, mowy i wzroku  z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego. Pracownicy Poradni prowadzą warsztaty dla uczniów na terenie wszystkich typów szkół  z obszaru działalności placówki. Poradnia organizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców, konferencje metodyczne, odbył się wieczór literacki, konkurs literacko – plastyczny, włącza się w akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży.

W naszej placówce co roku studenci odbywają praktyki pedagogiczne. Od roku 2015  w wyniku współpracy pani Dyrektor z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA  w Katowicach oraz Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Millenium odbywały się kolejne edycje studiów podyplomowych z zakresu: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki specjalnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

Nasza Poradnia współpracuje z placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz Sądem Rejonowym w Żywcu, Komisariatami Policji, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu działania placówki.  

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole. Wspiera również nauczycieli, wychowawców i rodziców, co świadczy o bardzo dużej różnorodności problemów i o dużym zapotrzebowaniu środowiska na naszą specjalistyczną pomoc. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wszystkich naszych klientów, którzy zwracają się do nas o pomoc, pracownicy Poradni systematycznie i nieustająco podnoszą i uzupełniają swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.