Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia to szczególny rodzaj formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki. Opinia zwana „zindywidualizowaną ścieżką” dotyczy dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikającym w szczególności ze stanu zdrowia i nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia dziecka/ucznia pomocą w tej formie.

Zindywidualizowaną ścieżkę organizuje się dla dzieci/uczniów m.in. z powodu:

 • czasowej lub przewlekłej choroby,
 • zaburzeń w zachowaniu, uniemożliwiających realizację zadań w zespole klasowym,
 • zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym,
 • innych przyczyn, gdy wdrożone wcześniej formy wsparcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej okazały się niewystarczające ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje psychofizyczne ucznia.

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

 • uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe;
 • uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy Prawo Oświatowe.

Opinia wydana jest po przeprowadzeniu stosownych badań diagnostycznych oraz skompletowaniu przez wnioskodawcę wymaganej dokumentacji. Do wniosku o wydanie opinii w tej sprawie wnioskodawca dołącza dokumentację, w szczególności określającą:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu/szkole;
 • w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 • w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także zaświadczenie lekarskie stwierdzające wpływ przebiegu choroby na jego funkcjonowanie w przedszkolu/szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym,
 • informację rodzica/prawnego opiekuna o funkcjonowaniu dziecka/ucznia.

Informacje zawarte w tej dokumentacji są niezbędne do określenia w opinii zakresu w jakim dziecko/uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym, okresu objęcia dziecka/ucznia tą formą pomocy oraz działań, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola/szkoły.

Opinia o zindywidualizowanej ścieżce powstaje we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami dziecka albo pełnoletnim uczniem poprzez przeprowadzenie analizy funkcjonowania ucznia uwzględniającej efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną zawiera i wskazuje między innymi na:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny,
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

Dyrektor przedszkola lub szkoły na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, z uwzględnieniem opinii poradni, ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.