Diagnoza

Diagnoza psychologiczna obejmuje:

 • ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka od urodzenia,
 • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego,
 • diagnozę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim,
 • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego dzieci z deficytami wzroku i słuchu,
 • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego dzieci niemówiących, w tym z mutyzmem,
 • ocenę poziomu rozwoju intelektualnego dzieci powracających z zagranicy,
 • diagnozę dzieci zdolnych,
 • diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń współwystępujących,
 • ocenę całościowych zaburzeń rozwoju – autyzm, zespół Aspergera,
 • ocenę rozwoju emocjonalno – społecznego,

oraz:

 • przesiewowe badania psychologiczne na terenie przedszkoli,
 • obserwacje dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym, jako element uzupełniający diagnozę indywidualną.

Diagnoza pedagogiczna obejmuje:

 • ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • ocenę gotowości szkolnej,
 • ustalenie modelu dominacji funkcjonalnej – lateralizacji,
 • określenie poziomu rozwoju funkcji percepcyjnych – należą do nich: funkcje wzrokowo – przestrzenne i wzrokowo – ruchowe, funkcje słuchowo – językowe, motoryka duża i mała, w tym sprawność grafomotoryczna, orientacja w schemacie ciała i kierunkowo – przestrzenna.
 • diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • ocenę podstawowych umiejętności szkolnych, w tym czytania, pisania i liczenia,
 • diagnozę ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się – dzieci przedszkolne i na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksję (trudności w czytaniu, w aspekcie tempa, techniki i rozumienia czytanych treści), dysortografię (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafię (problemy w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma) oraz dyskalkulię (trudności w nabywaniu kompetencji matematycznych),
 • szczególne uzdolnienia,

oraz:

 • przesiewowe badania gotowości szkolnej w przedszkolach,
 • przesiewowe badania wzroku, słuchu z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów "Słyszę", "Mówię", "Widzę",
 • przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi,
 • przy współudziale nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej przesiewowe badania ryzyka dysleksji rozwojowej.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

 • wczesną interwencję logopedyczną – dzieci od 0 – 3 roku życia,
 • zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym: afazja, dysfazja, oligofazja, dysartria,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju językowego,
 • nabywanie kompetencji komunikacyjnych przez dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • zniekształcenia artykulacyjne,
 • zaburzenia ekspresji mowy o podłożu emocjonalnym: niepłynność mowy, mutyzm,
 • ocenę trudności w komunikacji werbalnej wynikające z wady słuchu,
 • ocenę trudności w komunikacji werbalnej wynikające z zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego,
 • ocenę zaburzeń głosu,
 • ocenę emisji głosu i dykcji.

oraz

 • prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli/szkół.

Wykonujemy również:

 • badanie predyspozycji zawodowych, pomocne w wyborze kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej, w tym dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych.