Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Milówce

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Milówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Milówce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Omyła.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 864 21 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dorota Omyła
 • Adres: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Milówce
  ul. Dworcowa 17
  34-360 Milówka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 864 21 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia znajduje się na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce. Budynek położony jest na płaskim terenie. Brak różnic wysokości i przeszkód terenowych. Do Poradni można wejść tylko głównym wejściem od strony ulicy Dworcowej.

Na terenie Poradni na ścianach pionowych oraz na podłodze są pasy kontrastowe ułatwiające poruszanie się.

Wejście jest ogólnodostępne. Aby wejść do budynku należy przejść przez bramkę, do budynku prowadzą cztery schody – brak jest podjazdu betonowego dla wózków, na schodach umieszczone są podjazdy metalowe.

Brak jest odpowiednio umieszczonych poręczy. Do szkoły prowadzą podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz. Po wejściu do holu głównego należy skierować się na lewo. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Poradni zamontowany jest domofon, umieszczony na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku.

Domofon połączony jest z sekretariatem Poradni, po przedstawieniu się sekretarka zdalnie odblokowuje drzwi, które otwiera się do wewnątrz naciskając klamkę. Nad głównym wejściem do Poradni widnieje napis Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz jej logo. Ponadto umieszczona jest tabliczka informacyjna z godzinami pracy placówki i godzinami przyjęć Dyrektora.

Na drzwiach wejściowych umieszczone są aktualne informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Poradnia składa się z korytarza, pomieszczeń diagnostycznych, sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz toalet (dla personelu oraz dla klientów).

Po wejściu na teren Poradni po prawej stronie w kolejności znajdują się: sekretariat, toaleta dla klientów (dostosowana do osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu, gabinet logopedy.

Po lewej stronie w kolejności znajdują się: gabinet logopedy, gabinet psychologa, sala konferencyjna, drugi gabinet psychologa i gabinet pedagoga.

Do gabinetu dyrektora wchodzi się przez sekretariat.

Wszystkie gabinety diagnostyczne są oznakowane numerami. Znajdują się przy nich tabliczki z informacją o przeznaczeniu gabinetu i osobach w nich pracujących. Dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone do obsługi klientów. Wszystkie drzwi na terenie Poradni mają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd osób na wózkach. Pomieszczenia nie mają progów.

Poradnia nie posiada własnych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się wzdłuż chodnika przed budynkiem Szkoły, przy ulicy Dworcowej. Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W Poradni nie ma pętli indukcyjnych. Na ścianach Poradni są pasy kontrastowe.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Po wejściu do Poradni pierwsze drzwi po prawej stronie to sekretariat, jest to miejsce gdzie można uzyskać podstawowe informacje. Sekretariat jest otwarty codziennie w godz. 7:30 – 15:30.

Wszelkie informacje w formie zdalnej można uzyskać dzwoniąc do Poradni nr tel. 33 864 21 25 lub wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikujemy się z nią w formie określonej przez nią we wniosku, m.in. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce (to ostatnie może być przydatne dla osób niemówiących, które słyszą).

Istnieje możliwość zapewnienia przez pracowników Poradni asysty osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 33 864 21 25

W przypadkach zaistnienia takiej konieczności pracownicy zapewniają szeroko rozumianą pomoc osobom tego wymagającym (objaśniają rozkład pomieszczeń oraz/lub zapewniają fizyczne wsparcie). W tym podczas ewakuacji.

Dla osób niepełnosprawnych zapewniamy również możliwość diagnozy poza terenem Poradni, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez osoby zainteresowane.

Na naszej stronie internetowej zamieszczona jest informacja jaki jest zakres naszej działalności w języku łatwym do czytania (ETR ang. easy-to-read). Tekst został sprawdzony narzędziem informatycznym, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu na stronie: jasnopis.pl. Wyniki analizy wykazały, że klasa trudności tekstu to 2/7 – tekst bardzo łatwy.

 • W Poradni nie ma zainstalowanych urządzeń ułatwiających słyszenie.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie filmu PJM.
 • Nie ma możliwości skorzystania z obsługi tłumacza PJM.
 • Na stronie internetowej Poradni nie ma filmu w PJM informującego o pracy Poradni.