Rodzaje wydawanych opinii

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydaje opinie:

 • w sprawie rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6–letnie – art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 • w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – art. 36 ust. 6 lub art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – art. 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 • w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się - § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373),
 • w sprawie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego - § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373),
 • w sprawie stwierdzenia zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373),
 • w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce - § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280),
 • w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia - § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280),
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej - § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280),
 • w sprawie indywidualnego toku nauki lub programu nauki - § 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1569),
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub branżowej szkoły II stopnia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 • w sprawie przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy - § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502),
 • w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu z osobą, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, nie mającą 15 lat - art. 191 § 24 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
 • w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, nie mającą 15 lat – art. 191 § 24 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
 • w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej – art. 191 § 26 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
 • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – art. 304 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
 • w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci.