Informacja o wynikach przeprowadzonej diagnozy

Po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej, na pisemny wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia, Poradnia wydaje informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Informację sporządzają specjaliści przeprowadzający diagnozę. Informację wydaje się przede wszystkim do innych niż szkoła instytucji – np. dla potrzeb lekarzy, komisji ds. orzekania o st. niepełnosprawności, sądu, itp.

W informacji podany zostaje powód zgłoszenia przez rodzica dziecka do naszej Poradni. Z diagnozy psychologicznej określony zostaje przede wszystkim iloraz inteligencji dziecka (w tym nazwa testu diagnostycznego, którym wykonano diagnozę) w formie wyniku liczbowego (wraz z przedziałami ufności). Określane są mocne i słabe strony ucznia.

Diagnoza pedagogiczna ma na celu wskazanie ewentualnych deficytów percepcyjnych w zakresie funkcji wzrokowo – przestrzennych i słuchowo – językowych oraz opanowanie przez badanego podstawowych technik szkolnych (czytania, pisania i liczenia).

Badanie logopedyczne określa rozwój mowy i kompetencji językowych dziecka/ucznia, w tym ewentualne wadę wymowy.

Informacja wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawca otrzymuje jeden egzemplarz informacji, potwierdzając jej odbiór własnoręcznym podpisem na drugim egzemplarzu, który pozostaje w dokumentacji Poradni. Na wniosek wnioskodawcy informacja może być także przesłana listem na adres wskazany we wniosku. Ponadto wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z prośbą o wydanie kopii informacji.