Rodzaje dokumentów wydawanych przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Milówce

Zespół Orzekający, na mocy  Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1743), wydaje następujące dokumenty:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na:

a) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

  • niesłyszące
  • słabosłyszące
  • niewidzące
  • słabowidzące
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością sprzężoną,

b) niedostosowanie społeczne

c) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.

5. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


W razie potrzeby wydania dziecku lub uczniowi – dwóch rodzajów orzeczeń lub orzeczenia i opinii lub dwóch orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.