Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek znajdujących się na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka wydając tego typu orzeczenie bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym naukę w dostępnym dla nich zakresie, zapewnia usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, socjoterapię/resocjalizację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę.

Kształcenie specjalne może być realizowane w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych. O wyborze szkoły decydują rodzice dziecka.

Orzeczenie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie lub od dnia uzupełnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych zdrowiem dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego orzeczenie może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci: 

 • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na podstawie diagnozy psychologicznej,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na podstawie zaświadczenia lekarskiego – psychiatra,
 • niesłyszących lub słabosłyszących, na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 • niewidomych lub słabowidzących, na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na: 

 • okres wychowania przedszkolnego,
 • roku szkolnego,
 • etapu edukacyjnego.

I. Wniosek do Zespołu Orzekającego.

Wnioskodawca – rodzice/prawni opiekunowie – składa pisemny wniosek dokładnie wypełniony, podpisany we wszystkich wskazanych we wniosku miejscach, zawierający określenie przyczyny i celu wydania orzeczenia. Wniosek dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Do wniosku dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych,
 • opinie specjalistów pracujących z dzieckiem,
 • opinię o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia wydaną przez przedszkole, szkołę lub placówkę (opinia powinna być opatrzona pieczątką i podpisem dyrektora),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
 • inną istotną dokumentację medyczną, w tym dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • uprzednio wydane orzeczenia i opinie,
 • opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem

II. Uzupełnianie dokumentacji.

 • jeżeli wniosek jest niekompletny Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub przedstawienia wymaganej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • jeśli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji, albo dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, wskazani przez Przewodniczącego Zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności z wyłączeniem badań lekarskich,
 • jeżeli wniosek został złożony do niewłaściwego Zespołu, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę,
 • jeśli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, Przewodniczący Zespołu zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrócenia wniosku oraz możliwym sposobie załatwienia sprawy,
 • w celu uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z dzieckiem.

III. Zawiadomienie.

Po przyjęciu kompletnego wniosku Przewodniczący Zespołu zawiadamia pisemnie – Zawiadomienie – wnioskodawcę lub inne osoby o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego

IV. Posiedzenie Zespołu Orzekającego.

Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego  i przedstawić swoje stanowisko. Ponadto w posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyć inne osoby – pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi na to zgodę. W posiedzeniu Zespołu może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę specjalista.

Zebrana dokumentacja jest analizowana przez Zespół Orzekający, który rozstrzyga, czy zachodzi, czy nie zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego i wydaje stosowny dokument.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy nastąpi zmiana okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, zaistnieje potrzeba zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu, bądź wystąpi potrzeba zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie na wniosek wnioskodawcy Zespół wydaje nowe orzeczenie, które jednocześnie uchyla poprzednio wydane.

V. Forma doręczania orzeczenia.

Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres w terminie 7 dni od dnia jego wydania – datą wydania orzeczenia jest data posiedzenia Zespołu Orzekającego. Orzeczenie może być przekazana wnioskodawcy za pokwitowaniem w sekretariacie Poradni również w terminie 7 dni od daty jego wydania. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu – oryginał. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

VI. Procedura odwoławcza.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie od orzeczenia do Kuratora Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia wnioskodawca może się ponownie odwołać.

VII. Dalsze kroki.

Po uzyskaniu orzeczenia należy złożyć go w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Zgodnie z przepisami prawa za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły/placówki.

W terminie 30 dni od dostarczenia orzeczenia lub do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę, zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU), uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto zespół ten opracowuje na okres na jaki zostało wydane orzeczenie (nie dłużej jednak niż jeden etap edukacyjny)  indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET).

Rodzice/pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu oraz otrzymują kopie WOPFU/IPET-u.