Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  oraz indywidualnego nauczania.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły. Orzeczenia wydawane są dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek znajdujących się na terenie działania Poradni, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania wydawane są:

 • dla dzieci i młodzieży,którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ szkoły,
 • podstawą wnioskowania jest zaświadczenie lekarskie,
 • orzeczenia wydaje się na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny,
 • zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania prowadzone są w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym.

I. Wniosek do Zespołu Orzekającego.

Wnioskodawca – rodzice/prawni opiekunowie – składa pisemny wniosek dokładnie wypełniony, podpisany we wszystkich wskazanych we wniosku miejscach, zawierający określenie przyczyny i celu wydania orzeczenia. Wniosek dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego,
 • w zaświadczeniu lekarz określa: przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz wynikające ze stanu zdrowia dziecka ograniczenia w funkcjonowaniu, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 • opinię o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia wydaną przez przedszkole, szkołę lub placówkę (opinia powinna być opatrzona pieczątką i podpisem dyrektora),
 • inną istotną dokumentację medyczną, w tym dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

II. Uzupełnianie dokumentacji.

 • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, jeżeli Zespół Orzekający stwierdzi, że do wydania orzeczenia niezbędne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,  
 • jeżeli wniosek jest niekompletny Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub przedstawienia wymaganej dokumentacji,
 • jeśli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji, albo dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, wskazani przez Przewodniczącego Zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności z wyłączeniem badań lekarskich,
 • jeżeli wniosek został złożony do niewłaściwego Zespołu, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę,
 • jeśli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, Przewodniczący Zespołu zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrócenia wniosku oraz możliwym sposobie załatwienia sprawy,
 • w celu uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora przedszkola/szkoły/placówki z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z dzieckiem.

III. Zawiadomienie

Po przyjęciu kompletnego wniosku Przewodniczący Zespołu zawiadamia pisemnie wnioskodawcę lub inne osoby o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego – Zawiadomienie.

IV. Posiedzenie Zespołu Orzekającego.

Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego  i przedstawić swoje stanowisko. Ponadto w posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyć inne osoby – pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi na to zgodę. W posiedzeniu Zespołu może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę specjalista.

Zebrana dokumentacja jest analizowana przez Zespół Orzekający, który rozstrzyga, czy zachodzi, czy nie zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania i wydaje stosowny dokument. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania. W przypadku, gdy nastąpi zmiana okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia na wniosek wnioskodawcy Zespół wydaje nowe orzeczenie, które jednocześnie uchyla poprzednio wydane.

V. Forma doręczania orzeczenia.

Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres w terminie 7 dni od dnia jego wydania – datą wydania orzeczenia jest data posiedzenia Zespołu Orzekającego. Orzeczenie może być przekazana wnioskodawcy za pokwitowaniem w sekretariacie Poradni również w terminie 7 dni od daty jego wydania. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu – oryginał. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

VI. Procedura odwoławcza.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie od orzeczenia do Kuratora Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia wnioskodawca może się ponownie odwołać.

VII. Dalsze kroki.

Po uzyskaniu orzeczenia należy złożyć go w placówce, do której uczęszcza dziecko. Zgodnie z przepisami prawa za organizację orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły/placówki.