Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Opinie wydawane są dla dzieci uczęszczających do przedszkoli mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dla dzieci nierealizujących wychowania przedszkolnego ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Opinie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie lub od dnia uzupełnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych zdrowiem dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego opinia może być wydana w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Wniosek do Zespołu Orzekającego.

Wnioskodawca – rodzice/prawni opiekunowie – składa pisemny wniosek dokładnie wypełniony, podpisany we wszystkich wskazanych we wniosku miejscach, zawierający określenie przyczyny i celu wydania opinii. Wniosek dostępny jest w sekretariacie lub  na stronie internetowej Poradni. Do wniosku dołącza się następującą dokumentację:

 • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, przeprowadzonych w Poradni lub poza nią,
 • opinie specjalistów pracujących z dzieckiem,
 • jeśli dziecko objęte jest wychowaniem przedszkolnym – opinię o funkcjonowaniu dziecka wydaną przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
 • inną istotną dokumentację medyczną, w tym dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • uprzednio wydane orzeczenia i opinie,
 • opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Uzupełnianie dokumentacji.

 • Jeżeli wniosek jest niekompletny Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub przedstawienia wymaganej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Jeśli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji, albo dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania opinii, niezbędne badania przeprowadzają specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, wskazani przez Przewodniczącego Zespołu.
 • Jeżeli wniosek został złożony do niewłaściwego Zespołu Orzekającego, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 • Jeśli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Przewodniczący Zespołu zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrócenia wniosku oraz możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 • W celu uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z dzieckiem.

Zawiadomienie

Po przyjęciu kompletnego wniosku zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, w którym  ma on  prawo uczestniczyć i przedstawić swoje stanowisko – Zawiadomienie. Ponadto w posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyć inne osoby – pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi na to zgodę. W posiedzeniu Zespołu może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę specjalista.

Posiedzenie Zespołu Orzekającego.

Zebrana dokumentacja jest analizowana przez Zespół Orzekający, który rozstrzyga, czy zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wydaje stosowny dokument.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii Zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zaś w przypadku konieczności zmiany zaleceń, bądź innych okoliczności Zespół wydaje nową opinię, która jednocześnie uchyla poprzednio wydaną.

Doręczanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinię przekazuje się wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres w terminie 7 dni od dnia jej wydania – datą wydania opinii jest data posiedzenia Zespołu Orzekającego. Opinia może być przekazana wnioskodawcy za pokwitowaniem w sekretariacie Poradni również w terminie 7 dni od daty jej wydania. Opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu – oryginał. Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną przez Dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę za zgodność z oryginałem.

Dalsze kroki

Po uzyskaniu opinii należy udać się do placówki realizującej zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju opracowuje i realizuje z dzieckiem oraz jego rodziną indywidualny program terapeutyczny mający na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Analizuje i ocenia postępy dziecka, jego trudności w funkcjonowaniu oraz skuteczność udzielanej pomocy.